<cite id="rkdit"></cite>
<big id="rkdit"><u id="rkdit"></u></big>
<s id="rkdit"></s>
  <div id="rkdit"><b id="rkdit"></b></div>

 1. http://www.xiqiyang.com/53817/548798.html
 2. http://www.xiqiyang.com/656653/710737.html
 3. http://www.xiqiyang.com/578188/380427.html
 4. http://www.xiqiyang.com/533696/461633.html
 5. http://www.xiqiyang.com/545261/463316.html
 6. http://www.xiqiyang.com/822/378464.html
 7. http://www.xiqiyang.com/823598/741952.html
 8. http://www.xiqiyang.com/63118/64714.html
 9. http://www.xiqiyang.com/83711/755812.html
 10. http://www.xiqiyang.com/508913/911327.html
 11. http://www.xiqiyang.com/460255/214435.html
 12. http://www.xiqiyang.com/444791/993593.html
 13. http://www.xiqiyang.com/70755/674294.html
 14. http://www.xiqiyang.com/252464/239848.html
 15. http://www.xiqiyang.com/546709/911327.html
 16. http://www.xiqiyang.com/791323/331940.html
 17. http://www.xiqiyang.com/28814/19659.html
 18. http://www.xiqiyang.com/8299/301105.html
 19. http://www.xiqiyang.com/772935/399262.html
 20. http://www.xiqiyang.com/27954/47999.html
 21. http://www.xiqiyang.com/715141/662719.html
 22. http://www.xiqiyang.com/725257/459700.html
 23. http://www.xiqiyang.com/371386/588421.html
 24. http://www.xiqiyang.com/501528/109902.html
 25. http://www.xiqiyang.com/161324/89310.html
 26. http://www.xiqiyang.com/801159/719378.html
 27. http://www.xiqiyang.com/29691/253494.html
 28. http://www.xiqiyang.com/393168/360213.html
 29. http://www.xiqiyang.com/74492/80505.html
 30. http://www.xiqiyang.com/799167/747347.html
 31. http://www.xiqiyang.com/567332/961561.html
 32. http://www.xiqiyang.com/353273/65975.html
 33. http://www.xiqiyang.com/594573/706927.html
 34. http://www.xiqiyang.com/68129/211830.html
 35. http://www.xiqiyang.com/447222/181218.html
 36. http://www.xiqiyang.com/418407/928354.html
 37. http://www.xiqiyang.com/117842/423480.html
 38. http://www.xiqiyang.com/2138/151566.html
 39. http://www.xiqiyang.com/771158/360969.html
 40. http://www.xiqiyang.com/39813/374809.html
 41. http://www.xiqiyang.com/396355/353380.html
 42. http://www.xiqiyang.com/13419/407832.html
 43. http://www.xiqiyang.com/79804/434636.html
 44. http://www.xiqiyang.com/726918/111963.html
 45. http://www.xiqiyang.com/605186/319540.html
 46. http://www.xiqiyang.com/584310/318743.html
 47. http://www.xiqiyang.com/920307/509546.html
 48. http://www.xiqiyang.com/412808/563357.html
 49. http://www.xiqiyang.com/25419/822626.html
 50. http://www.xiqiyang.com/89194/286672.html
 51. http://www.xiqiyang.com/442654/79719.html
 52. http://www.xiqiyang.com/232/533521.html
 53. http://www.xiqiyang.com/117309/869906.html
 54. http://www.xiqiyang.com/578362/738591.html
 55. http://www.xiqiyang.com/381738/319550.html
 56. http://www.xiqiyang.com/349114/753731.html
 57. http://www.xiqiyang.com/908693/642873.html
 58. http://www.xiqiyang.com/691466/37268.html
 59. http://www.xiqiyang.com/998142/334167.html
 60. http://www.xiqiyang.com/364517/903503.html
 61. http://www.xiqiyang.com/27247/482838.html
 62. http://www.xiqiyang.com/366762/701554.html
 63. http://www.xiqiyang.com/749583/348326.html
 64. http://www.xiqiyang.com/57782/14807.html
 65. http://www.xiqiyang.com/606138/330929.html
 66. http://www.xiqiyang.com/466862/423838.html
 67. http://www.xiqiyang.com/830605/176154.html
 68. http://www.xiqiyang.com/952494/696674.html
 69. http://www.xiqiyang.com/356703/343321.html
 70. http://www.xiqiyang.com/225815/8335.html
 71. http://www.xiqiyang.com/114529/895942.html
 72. http://www.xiqiyang.com/835416/802780.html
 73. http://www.xiqiyang.com/615758/582560.html
 74. http://www.xiqiyang.com/628538/546399.html
 75. http://www.xiqiyang.com/283426/628859.html
 76. http://www.xiqiyang.com/15372/429795.html
 77. http://www.xiqiyang.com/873464/65662.html
 78. http://www.xiqiyang.com/780943/698909.html
 79. http://www.xiqiyang.com/946586/361349.html
 80. http://www.xiqiyang.com/736958/539139.html
 81. http://www.xiqiyang.com/128902/95257.html
 82. http://www.xiqiyang.com/169138/960997.html
 83. http://www.xiqiyang.com/316285/293524.html
 84. http://www.xiqiyang.com/406191/955555.html
 85. http://www.xiqiyang.com/80263/872239.html
 86. http://www.xiqiyang.com/888294/864523.html
 87. http://www.xiqiyang.com/512724/295710.html
 88. http://www.xiqiyang.com/855377/395626.html
 89. http://www.xiqiyang.com/381738/687113.html
 90. http://www.xiqiyang.com/480216/4077.html
 91. http://www.xiqiyang.com/249471/827243.html
 92. http://www.xiqiyang.com/367947/712312.html
 93. http://www.xiqiyang.com/349929/947363.html
 94. http://www.xiqiyang.com/981309/511315.html
 95. http://www.xiqiyang.com/80815/619617.html
 96. http://www.xiqiyang.com/130342/902377.html
 97. http://www.xiqiyang.com/384169/933727.html
 98. http://www.xiqiyang.com/249412/236214.html
 99. http://www.xiqiyang.com/105530/916700.html
 100. http://www.xiqiyang.com/591317/519119.html
 101. http://www.xiqiyang.com/8857/2004.html
 102. http://www.xiqiyang.com/1726/724770.html
 103. http://www.xiqiyang.com/21765/589820.html
 104. http://www.xiqiyang.com/457853/21053.html
 105. http://www.xiqiyang.com/339134/83130.html
 106. http://www.xiqiyang.com/678279/267488.html
 107. http://www.xiqiyang.com/270860/53468.html
 108. http://www.xiqiyang.com/202927/557962.html
 109. http://www.xiqiyang.com/637422/430408.html
 110. http://www.xiqiyang.com/809827/214192.html
 111. http://www.xiqiyang.com/52215/456434.html
 112. http://www.xiqiyang.com/303127/319928.html
 113. http://www.xiqiyang.com/41408/958394.html
 114. http://www.xiqiyang.com/574145/909325.html
 115. http://www.xiqiyang.com/88823/65421.html
 116. http://www.xiqiyang.com/47423/480846.html
 117. http://www.xiqiyang.com/938384/934981.html
 118. http://www.xiqiyang.com/569955/894698.html
 119. http://www.xiqiyang.com/528303/137115.html
 120. http://www.xiqiyang.com/100312/455502.html
 121. http://www.xiqiyang.com/817960/978588.html
 122. http://www.xiqiyang.com/195532/297344.html
 123. http://www.xiqiyang.com/67434/984420.html
 124. http://www.xiqiyang.com/578770/584989.html
 125. http://www.xiqiyang.com/731516/281318.html
 126. http://www.xiqiyang.com/243396/539208.html
 127. http://www.xiqiyang.com/65471/82720.html
 128. http://www.xiqiyang.com/955546/922164.html
 129. http://www.xiqiyang.com/487262/46464.html
 130. http://www.xiqiyang.com/494696/461866.html
 131. http://www.xiqiyang.com/219625/63349.html
 132. http://www.xiqiyang.com/110894/65955.html
 133. http://www.xiqiyang.com/929520/538555.html
 134. http://www.xiqiyang.com/645604/806853.html
 135. http://www.xiqiyang.com/293426/26054.html
 136. http://www.xiqiyang.com/775579/354371.html
 137. http://www.xiqiyang.com/499507/893687.html
 138. http://www.xiqiyang.com/242638/965828.html
 139. http://www.xiqiyang.com/684459/408823.html
 140. http://www.xiqiyang.com/301135/715509.html
 141. http://www.xiqiyang.com/257206/592639.html
 142. http://www.xiqiyang.com/621843/792780.html
 143. http://www.xiqiyang.com/557953/156939.html
 144. http://www.xiqiyang.com/505648/413634.html
 145. http://www.xiqiyang.com/966353/128359.html
 146. http://www.xiqiyang.com/724285/497728.html
 147. http://www.xiqiyang.com/564766/725335.html
 148. http://www.xiqiyang.com/578169/555155.html
 149. http://www.xiqiyang.com/514338/510179.html
 150. http://www.xiqiyang.com/751779/166328.html
 151. http://www.xiqiyang.com/911676/247856.html
 152. http://www.xiqiyang.com/168370/135113.html
 153. http://www.xiqiyang.com/353555/126735.html
 154. http://www.xiqiyang.com/473859/52720.html
 155. http://www.xiqiyang.com/786998/569790.html
 156. http://www.xiqiyang.com/276886/651445.html
 157. http://www.xiqiyang.com/523850/868478.html
 158. http://www.xiqiyang.com/768786/735976.html
 159. http://www.xiqiyang.com/876506/77308.html
 160. http://www.xiqiyang.com/715122/866719.html
 161. http://www.xiqiyang.com/369765/336130.html
 162. http://www.xiqiyang.com/391146/969132.html
 163. http://www.xiqiyang.com/527749/136929.html
 164. http://www.xiqiyang.com/860829/400447.html
 165. http://www.xiqiyang.com/562899/917517.html
 166. http://www.xiqiyang.com/874649/414208.html
 167. http://www.xiqiyang.com/585971/184356.html
 168. http://www.xiqiyang.com/84053/4129.html
 169. http://www.xiqiyang.com/92682/108901.html
 170. http://www.xiqiyang.com/909733/692913.html
 171. http://www.xiqiyang.com/608810/381438.html
 172. http://www.xiqiyang.com/76104/470264.html
 173. http://www.xiqiyang.com/4918/966402.html
 174. http://www.xiqiyang.com/951726/714751.html
 175. http://www.xiqiyang.com/778349/114519.html
 176. http://www.xiqiyang.com/389795/744160.html
 177. http://www.xiqiyang.com/817204/968568.html
 178. http://www.xiqiyang.com/739892/657451.html
 179. http://www.xiqiyang.com/47758/46471.html
 180. http://www.xiqiyang.com/633776/357220.html
 181. http://www.xiqiyang.com/769146/581996.html
 182. http://www.xiqiyang.com/246767/407957.html
 183. http://www.xiqiyang.com/177146/348395.html
 184. http://www.xiqiyang.com/711108/872472.html
 185. http://www.xiqiyang.com/963554/319550.html
 186. http://www.xiqiyang.com/778185/765365.html
 187. http://www.xiqiyang.com/445403/546466.html
 188. http://www.xiqiyang.com/927439/641619.html
 189. http://www.xiqiyang.com/159341/911705.html
 190. http://www.xiqiyang.com/895292/241288.html
 191. http://www.xiqiyang.com/671640/2115.html
 192. http://www.xiqiyang.com/651232/22063.html
 193. http://www.xiqiyang.com/31127/646828.html
 194. http://www.xiqiyang.com/639463/34449.html
 195. http://www.xiqiyang.com/939287/712167.html
 196. http://www.xiqiyang.com/529741/128116.html
 197. http://www.xiqiyang.com/353690/77298.html
 198. http://www.xiqiyang.com/555146/134355.html
 199. http://www.xiqiyang.com/524930/685916.html
 200. http://www.xiqiyang.com/27443/993613.html
 201. 欢迎您 更新时间:2018-09-22
  • 福彩开奖
  • 体彩开奖
  • 足彩开奖

  福彩3D 2018268期 星期二 10-02

  • 7
  • 2
  • 8

  双色球 2018115期 星期二 10-02

  • 01
  • 13
  • 19
  • 24
  • 26
  • 29
  • 11
  奖池滚存:1121020227 走势 详情

  七乐彩 2018115期 星期一 10-01

  • 04
  • 07
  • 13
  • 17
  • 18
  • 20
  • 23
  • 15
  更多开奖

  排列5 2018268期 星期二 10-02

  • 1
  • 8
  • 7
  • 7
  • 1

  七星彩 2018115期 星期二 10-02

  • 0
  • 0
  • 5
  • 8
  • 7
  • 2
  • 6
  奖池滚存:40554213 走势 详情

  超级大乐透 2018115期 星期一 10-01

  • 02
  • 06
  • 13
  • 18
  • 25
  • 01
  • 02
  奖池滚存:6535370887 走势 详情
  更多开奖

  足球竞技

  彩票资讯

  更多

  足球赛事

  查看更多

  场次 赛事 开赛时间 比赛 亚赔指数 欧赔指数
  周二023 欧冠杯 10-03 03:00 拜仁慕尼黑 VS 阿贾克斯
  周二022 欧冠杯 10-03 03:00 雅典AEK VS 本菲卡
  周二027 欧冠杯 10-03 03:00 里昂 VS 顿涅茨克矿工
  周二025 欧冠杯 10-03 03:00 莫斯科中央陆军 VS 皇家马德里
  周二024 欧冠杯 10-03 03:00 罗马 VS 比尔森
  周二026 欧冠杯 10-03 03:00 曼彻斯特联 VS 巴伦西亚
  周二030 解放者杯 10-03 06:30 河床 VS 独立队
  周三015 阿根廷杯 10-03 08:10 拉普拉塔大学生 VS 圣洛伦索
  周二032 解放者杯 10-03 08:45 格雷米奥 VS 图库曼竞技
  周三001 亚冠杯 10-03 18:00 鹿岛鹿角 VS 水原三星

  联赛积分榜

  • 中超
  • 英超
  • 意甲
  • 西甲
  • 德甲
  • 法甲
  排名 球队 积分
  1 上海上港集团 17 4 3 55
  2 广州恒大淘宝 16 3 5 51
  3 北京中赫国安 13 6 5 45
  4 山东鲁能泰山 13 6 5 45
  5 江苏苏宁易购 10 8 6 38
  6 河北华夏幸福 8 8 8 32
  7 北京人和 7 9 8 30
  8 上海绿地申花 8 6 10 30
  9 广州富力 8 5 11 29
  10 长春亚泰 8 5 11 29
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 曼彻斯特城 6 1 0 19
  2 利物浦 6 1 0 19
  3 切尔西 5 2 0 17
  4 托特纳姆热刺 5 0 2 15
  5 阿森纳 5 0 2 15
  6 沃特福德 4 1 2 13
  7 伯恩茅斯 4 1 2 13
  8 莱斯特城 4 0 3 12
  9 狼队 3 3 1 12
  10 曼彻斯特联 3 1 3 10
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 尤文图斯 7 0 0 21
  2 那不勒斯 5 0 2 15
  3 佛罗伦萨 4 1 2 13
  4 国际米兰 4 1 2 13
  5 森索罗 4 1 2 13
  6 拉齐奥 4 0 3 12
  7 热那亚 4 0 2 12
  8 桑普多利亚 3 2 2 11
  9 罗马 3 2 2 11
  10 帕尔马1913 3 1 3 10
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 巴塞罗那 4 2 1 14
  2 皇家马德里 4 2 1 14
  3 塞维利亚 4 1 2 13
  4 马德里竞技 3 3 1 12
  5 皇家贝蒂斯 3 3 1 12
  6 阿拉维斯 3 2 2 11
  7 西班牙人 3 2 2 11
  8 塞尔塔 2 4 1 10
  9 赫塔菲 2 3 2 9
  10 瓦拉多利德 2 3 2 9
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 多特蒙德 4 2 0 14
  2 拜仁慕尼黑 4 1 1 13
  3 柏林赫塔 4 1 1 13
  4 门兴格拉德巴赫 3 2 1 11
  5 云达不莱梅 3 2 1 11
  6 莱比锡红牛 3 2 1 11
  7 沃尔夫斯堡 2 3 1 9
  8 奥格斯堡 2 2 2 8
  9 美因茨 2 2 2 8
  10 纽伦堡 2 2 2 8
  查看更多
  排名 球队 积分
  1 巴黎圣日耳曼 8 0 0 24
  2 里尔 5 1 2 16
  3 蒙彼利埃 4 3 1 15
  4 圣埃蒂安 4 3 1 15
  5 里昂 4 2 2 14
  6 马赛 4 1 3 13
  7 图卢兹 3 3 2 12
  8 斯特拉斯堡 3 2 3 11
  9 波尔多 3 2 3 11
  10 卡昂 2 4 2 10
  查看更多

  栏目介绍


   彩乐分析-东京1.5分彩贴吧-什么平台有分分时时彩-大发快3中奖诀窍-彩乐分析官网【2018全网qmcai】一家提供多种彩票资讯预测、开奖信息的网站。PC端、移动端,伴随彩民朋友们冲击大奖,走向人生巅峰。
   提供各联赛信息,包括欧冠、意甲、英超、西甲、中超、世界杯等各级联赛,提供即时的比分和赛况信息,提供未来赛程安排。
   超级大乐透、双色球、福彩3D、七星彩、排列三,多种福利彩票开奖信息,历史开奖信息。
   超级大乐透资讯预测、双色球资讯预测、福彩3D资讯预测、排列三资讯预测、排列五资讯预测、竞彩足球资讯预测。丰富地资源为您带来最新最快的彩票信息。
   彩票有风险,购注需谨慎。第一彩愿在您购彩的过程中成为您最称心的伙伴。

  彩乐分析 小白彩票 云购彩票 鼎盛彩票 万彩彩票 金凤凰彩票 赢百万彩票 五分时时彩 久久彩票